Terms and Conditions

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en BAB-BKR Antwerpen, de eigenaar van deze website. Uw instemming om te voldoen aan een gebonden te zijn aan de artikelen 1, 2, 4-11 en 15-25 van deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn ontstaan bij uw eerste gebruik van de website. De artikelen 3 en 12-14 zijn alleen van toepassing op de verkoop van diensten. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van deze website.

Geen enkel deel van deze website is bedoeld als een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractuele vraag en de aanvaarding van deze vraag wordt geacht te gebeuren wanneer wij u een bevestigingsmail sturen waarin wordt aangegeven dat uw bestelling is aanvaard.

1. Definities en interpretaties

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
Account: betekent collectief de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of elk communicatiesysteem op de website;
Inhoud: betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die wordt weergegeven op of deel uitmaakt van deze website.
Faciliteiten: betekent collectief alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die learn-on-web nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt;
Diensten/services: betekent de diensten die voor u beschikbaar zijn via de website, met name het gebruik van het eigen e-learningplatform van learn-on-web;
Betalingsinformatie: betekent alle details die vereist zijn voor de aankoop van diesnten via deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, kredietkaart- en bankkaartgegevens, bankrekeningnummers en -codes;
Locatie: Onze bedrijfslocatie;
Systeem: betekent elke online communicatie-infrastructuur die learn-on-web nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, berichtenborden, live chatfaciliteiten en e-maillinks;
Gebruiker / gebruikers: betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van learn-on-web;
Website: betekentd e website die u momenteel gebruikt (www.learn-on-web.be) en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten;
Wij/ons/onze: betekent learn-on-web, een product van BAB-BKR Antwerpen

2. Leeftijdsbeperkingen

Personen jonger dan 18 jaar mogen deze website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Betalingsinformatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een volwassene.

3. Zakelijke klanten

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die diensten verlenen in het kader van hun zakelijke activiteiten.

4. Intellectuele eingendom

• 4.1 Behoudens de uitzonderingen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, is alle inhoud op de website, tenzij geüploaded door gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsclips, videoclips, gegevenscompilaties, pagina-indeling, onderliggende code en software eigendom van learn-on-web, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. Door de website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door het toepasselijke, Belgische, intellectuele eigendomsrecht.
• 4.2 Met inachtneming van artikel 6 mag u materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5. Intellectuele eigendom van derden

• 5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechten, en handelsmerken in productafbeeldingen en beschrijvingen, eigendom van de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten.
• 5.2 Behoudens artikel 6 mag u dergelijk materiaal niet reproduceren, kopiëren, distribueren, opslaan of op andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op de website of tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door de betreffende fabrikant of leverancier.

6. Eerlijk gebruik van intellectuele eigendom

Materiaal van de website mag zonder schriftelijke toestemming worden hergebruikt wanneer een van de uitzonderingen in hoofdstuk III van toepassing is.

7. Link naar andere websites

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder de controle van learn-on-web of die van onze gelieerde ondernemingen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er de controle over hebben.

8. Links naar deze website

Degenen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, kunnen dit zonder onze voorafgaande toestemming alleen doen naar de startpagina van de site www.learn-on-web.be. Specifieke links naar specifieke pagina's op de site vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail.

9. Gebruik van communicatiefaciliteiten

 • 9.1 Wanneer u een systeem op de website gebruikt, moet u dit doen in overeenstemming met volgende regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan uw account worden opgeschort of gesloten:
 • 9.1.1 U mag geen obsceen of vulgair taalgebruik gebruiken;
 • 9.1.2 U mag geen inhoud indienen die onwettig of anderszins aanstootgevend is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledigend, bedreigend, intimideren, lasterlijk, discriminerend, seksistisch of racistisch is;
 • 9.1.3 U mag geen inhoud indienen die is bedoeld om geweld te bevorderen of tot geweld aan te zetten;
 • 9.1.4 Er wordt aangeraden om inzendingen in de Nederlandse Franse of Engelse taal te doen omdat wij mogelijk niet kunnen reageren op vragen die in een andere taal zijn ingediend;
 • 9.1.5 De middelen waarmee u zich identificeert mogen deze algemene voorwaarden of de toepasselijke wetgeving niet schenden;
 • 9.1.6 U mag zich niet voordoen als iemand anders;
 • 9.1.7 U mag ons systeem niet gebruiken voor ongeautoriseerde massacommunicatie zoals "spam" of "ongewenste e-mails".
 • 9.2 U erkent dat Learn-on-web zich het recht voorbehoudt om alle communicatie met ons of met behulp van ons systeem te controleren.
 • 9.3 U erkent dat Learn-on-web kopieën kan bewaren van alle mededelingen die aan ons werden gestuurd of die op ons systeem zijn gedaan.
 • 9.4 U erkent dat alle informatie die u ons stuurt op enigerlei wijze door ons kan worden gewijzigd en u doet hierbij afstand van uw morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie. Eventuele beperkingen die u mogelijk wenst te stellen aan ons gebruik van dergelijke informatie moeten vooraf aan ons worden meegedeeld en wij behouden ons het recht voor om dergelijke voorwaarden en bijbehorende informatie te weigeren.

10. Accounts

 • 10.1 Om diensten op deze website aan te schaffen en bepaalde andere delen van het systeem te gebruiken, moet u een account aanmaken dat bepaalde persoonlijke gegevens en betalingsinformatie bevat die kunnen variëren op basis van uw gebruik van de website. Door deze website te blijven gebruiken verklaart en garandeert u dat:
 • 10.1.1 alle informatie die u verstrekt nauwkeurig en waarheidsgetrouw is;
 • 10.1.2 u toestemming heeft om betalingsinformatie in te dienen waar toestemming vereist kan zijn;
 • 10.1.3 u houdt deze informatie actueel.
 • 10.2 Het wordt aanbevolen uw accountgegevens niet te delen, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van het delen van uw accountgegevens. Als u een gedeelde computer gebruikt, wordt u aangeraden uw accountgegevens niet in uw internetbrowser op te slaan.
 • 10.3 Als u redenen heeft om aan te nemen dat uw accountgegevens zonder toestemming door een andere persoon werden gebruikt, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen om uw account op te schorten en ongeoorloofde bestellingen of betalingen die in behandeling zijn te annuleren. Hou er rekening mee dat bestellingen of betalingen alleen kunnen worden geannuleerd totdat de levering van deze diensten is begonnen. In het geval dat een ongeoorloofde beweging begint voordat u ons op de hoogte hebt gesteld van het ongeoorloofde karakter van de bestelling of betaling, worden de kosten in rekening gebracht voor de periode vanaf het begin van de dienstverlening tot de datum waarop u ons op de hoogte hebt gebracht en kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een factureringscyclus van één maand.
 • 10.4 Bij het kiezen van uw gebruikersnaam moet u zich houden aan de voorwaarden die hierboven in artikel 9 zijn uiteengezet. Als u dit niet doet, kan uw account worden opgeschort en/of verwijderd.

11. Beëindiging en annulering van accounts

 • 11.1 Learn-on-web of u kan uw account beëindigen. Als wij uw account beëindigen, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en wordt een verklaring voor de beëindiging verstrekt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om zonder opgave van redenen te uw account te beëindigen.
 • 11.2 Als we uw account beëindigen, worden lopende of bestelde orders of betalingen op uw account geannuleerd en start geen levering van diensten.

12. Diensten, prijzen en beschikbaarheid

 • 12.1 Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat alle algemene beschrijvingen van diensten die beschikbaar zijn bij learn-on-web overeenkomen met de werkelijke diensten die aan u worden geleverd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele variaties van deze beschrijvingen omdat de exacte aard van de diensten kan variëren afhankelijk van uw individuele vereisten en omstandigheden. Dit sluit onze aansprakelijkheid voor fouten als gevolg van nalatigheid van onze kant niet uit en verwijst alleen naar de variaties van de juiste diensten. Raadpleeg artikel 13.8 voor onjuiste diensten.
 • 12.2 Indien van toepassing, moet u mogelijk het juiste serviceplan selecteren.
 • 12.3 We verklaren noch garanderen dat dergelijke diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn en kunnen de beschikbaarheid niet noodzakelijk bevestigen totdat we uw bestelling hebben bevestigd. Beschikbaarheidsindicaties worden niet op de website verstrekt.
 • 12.4 Alle prijsinformatie op de website is correct op het moment van online gaan. We behouden ons het recht voor om prijzen en speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en indien nodig te wijzigen of te verwijderen.
 • 12.5 In het geval dat prijzen worden gewijzigd tijdens de periode tussen het plaatsen van een bestelling en het verwerken van die bestelling door ons en de betaling, wordt de prijs gebruikt die geldig was op het moment van de bestelling.
 • 12.6 Alle prijzen op de website zijn, indien van toepassing, exclusief BTW.

13. Bestellingen en verlening van diensten

 • 13.1 Geen enkel onderdeel van deze website vormt een contractueel aanbod dat kan worden aanvaard. Uw bestelling vormt een contractueel argument dat we naar eigen goeddunken kunnen accepteren. Onze acceptatie wordt aangegeven door ons een e-mail met orderbevestiging te sturen. Pas nadat we u een e-mail met een orderbevestiging hebben gestuurd, is er een bindend contract tussen Learn-on-web en u.
 • 13.2 Orderbevestigingen onder subclausule 13.1 worden u toegezonden voordat de diensten starten en bevatten volgende informatie:
 • 13.2.1 Bevestiging van de bestelde diensten inclusief volledige details van de belangrijkste kenmerken van die diensten;
 • 13.2.2 Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde diensten inclusief, waar van toepassing, belastingen, levering en andere extra kosten;
 • 13.2.3 Relevante tijden en datums voor het leveren van de diensten;
 • 13.2.4 Gebruikersreferenties en relevante informatie voor toegang tot die diensten.
 • 13.3 Als we om welke reden dan ook uw bestelling niet accepteren, wordt er onder normale omstandigheden geen betaling ontvangen. In elk geval worden alle bedragen die u in verband met die bestelling hebt betaald binnen 14 kalenderdagen terugbetaald.
 • 13.4 Betaling voor de diensten vindt plaats via de door u gekozen betaalmethode, onmiddellijk voor eventuele instelkosten die overeenkomen met het door u aangeschafte serviceplan en op dezelfde dag van elke volgende maand ('factureringscyclus') voor kosten die in de voorgaande maand zijn gemaakt en/of zoals aangegeven in de orderbevestiging die u hebt ontvangen.
 • 13.5 Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 2-3 werkdagen uit te voeren of, indien niet, binnen een redelijke periode na uw bestelling, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Als we uw bestelling niet binnen een redelijke termijn kunnen uitvoeren, informeren we u op het moment dat u de bestelling plaatst via een notitie op de relevante webpagina of door rechtstreeks contact met u op te nemen. Tijd is niet de essentie van het contract, wat betekent dat we ernaar streven uw bestelling binnen een overeengekomen tijdschema uit te voeren. Dit is geen essentiële voorwaarde van het contract en we zijn niet aansprakelijk als we dat niet doen. Als de diensten binnen 14 kalenderdagen na onze aanvaarding moet beginnen, moet u op uw uitdrukkelijk verzoek bevestigen dat uw wettelijke annuleringsrechten, zoals hieronder uiteengezet in artikel 14, worden beïnvloed.
 • 13.6 BAB-BKR Antwerpen zal alle redelijke inspanningen doen om de diensten met redelijke vaardigheid en zorg te leveren.
 • 13.7 In het geval dat diensten worden geleverd die niet in overeenstemmign zijn met uw bestelling en dus onjuist zijn, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen om ons van de fout op de hoogte te stellen. We zullen ervoor zorgen dat eventuele noodzakelijke correcties binnen vijf werkdagen worden aangebracht.
 • Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de levering van bepaalde diensten. U wordt gevraagd om deze algemene voorwaarden te lezen en te bevestigen bij het voltooien van uw bestelling.
 • 13.8 BAB-BKR Antwerpen biedt technische ondersteuning via het online ondersteuningsforum en stelt alles in het werk om zo snel mogelijk te reageren op ondersteuningsverzoeken. Wij kunnen geen specifieke responstijd garanderen.

14. Annulering van bestellingen en diensten

We willen dat u tevreden bent met de producten of diensten die u bij Learn-on-web bestelt. Als u met ons over uw bestelling wilt spreken, neem dan per mail contact op met de klantensdienst ([email protected]). U kan een bestelling annuleren die we hebben geaccepteerd of het contract annuleren. Als specifieke voorwaarden die bij de service worden geleverd voorwaarden bevatten over het annuleren van de service, is het annuleringsbeleid in de specifieke voorwaarden van toepassing.
• 14.1 Als u een consument bent die gevestigd is in de Europese Unie, hebt u een wettelijk recht op een afkoelingsperiode. Deze periode begint zodra uw bestelling is bevestigd en het contract tussen Learn-on-web en u is gevormd en eindigt na 14 kalenderdagen na die datum. Als u van gedachte verandert over de diensten binnen deze periode en u uw bestelling wilt annuleren, neem dan onmiddellijk contact met ons op via [email protected]. Uw recht om te annuleren tijdens de afkoelingsperiode is onderworpen aan de bepalingen van subbepaling 14.2.
• 14.2 Zoals gespecificeerd in subartikel 13.6, moet u , als de diensten binnen de afkoelingsperiode moeten beginnen, hiertoe uitdrukkelijk verzoeken. Door te vragen dat de diensten starten binnen de afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen, erkent u en gaat u akkoord met het volgende:
• 14.2.1 Als de diensten volledig worden uitgevoerd binnen de afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen, verliest u uw recht om te annuleren nadat de diensten zijn voltooid.
• 14.2.2 Als u de diensten annuleert nadat de voorziening is begonnen maar nog niet is voltooid, moet u nog steeds betalen voor de geleverde diensten tot het moment waarop u ons meedeelt dat u wilt annuleren. Het verschuldigde bedrag wordt berekend in verhouding tot de volledige prijs van de diensten en de reeds geleverde diensten. Alle bedragen die al voor de diensten zijn betaald, worden terugbetaald onder aftrek van kortingen die zijn berekend in overeenstemming met het voorgaande. Restituties, indien van toepassing worden binnen 5 werkdagen en in elk geval uiterlijk 14 kalenderdagen nadat u ons op de hoogte hebt gesteld dat u wilt annuleren terugbetaald.
• 14.3 Annulering van diensten nadat de afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen is verstreken, zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden die voor deze diensten gelden en kan onderworpen zijn aan een minimale contractduur.

15. Privacy

Het gebruik van de website wordt ook beheerst door ons privacybeleid dat door deze verwijzing in deze algemene voorwaarde is opgenomen. Klik op bovenstaande link om het privacybeleid te bekijken.

16. Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken (Gegevensbescherming)

 • 16.1 Alle persoonlijke informatie die we verzamelen (inclusief maar niet beperkt tot uw naam en adres), zal worden verzameld, gebruikt, en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van de Data Protection Act
 • 16.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
 • 16.2.1 Onze diensten aan u te verlenen;
 • 16.2.2 Uw betaling voor de diensten te verwerken;
 • 16.2.3 U informeren over nieuwe producten en diensten die bij ons verkrijgbaar zijn. U kunt te allen tijde verzoeken dat we stoppen met het verzenden van deze informatie.
 • 16.3 In bepaalde omstandigheden en met uw toestemming, kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan kredietinformatiebureaus Deze instanties zijn dan ook onderworpen aan de Data Protection Act en moeten uw persoonlijke gegevens dienovereenkomstig gebruiken en bewaren.
 • 16.4 We zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan andere derden zonder eerst uw uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen.

17. Disclaimers

 • 17.1 Wij geven geen garantie of verklaring dat de website en de diensten aan uw eisen voldoen, dat deze diensten kwalitatief zullen zijn, dat deze geschikt zijn voor een bepaald doel, dat deze geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, dat deze compatibel zullen zijn met alle systemen, dat het gebruik veilig zal zijn en dat alle verstrekte informatie nauwkeurig en correct zullen zijn. Wij bieden geen garantie voor het behalen van specifieke resultaten.
 • 17.2 Geen enkel deel van deze website is bedoeld als advies en er mag niet worden vertrouwd op de inhoud van deze website bij het nemen van enige beslissing of actie.
 • 17.3 Geen enkel deel van deze website is bedoeld als contractueel aanbod dat kan worden aanvaard.
 • 17.4 Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij van fouten, virsussen en andere malware, wordt u sterk aangeraden verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, die van uw persoonlijke gegevens en uw computers.
 • 17.5 Learn-on-web kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud (correctheid, volledigheid, wettigheid, meningen, ...) van de verschillende cursussen, opleidingen, teksten, audio- en videofragmenten of eender welke andere vorm van informatiedrager die ter beschikking worden gesteld op de website.

18. Wijzigingen in de voorzieningen en deze algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om de website, de inhoud of deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan de wijzigingen in de algemene voorwaarden vanaf het eerste gebruik van de website na de wijzigingen. Als we wettelijk verplicht zijn om deze algemene voorwaarden te wijzigen, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op bestellingen die momenteel in behandeling zijn, naast eventuele bestellingen die u in de toekomst plaatst.

19. Beschikbaarheid van de website

• 19.1 De website wordt aangeboden "zoals deze is" en op een "zoals beschikbaar"-basis. Learn-on-web gebruikt industriële best practices om een hoge uptime te bieden, inclusief een fouttolerante architectuur, gehost in cloudservers. We geven geen garantie dat de website of voorzieningen vrij zijn van defecten en/of fouten en we bieden geen enkele vorm van terugbetaling voor storingen. We bieden geen garanties (expliciet of impliciet) van geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, comptibiliteit en bevredigende kwaliteit.
• 19.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, waaronder, maar niet beperkt tot, storing van ISP-apparatuur, storing van hosting apparatuur, storing in communicatienetwerk stroomstoring, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

20. Beperking van aansprakelijkheid

 • 20.1 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, voorzienbaar of anderszins, inclusief enige indirecte gevolgschade, speciale of voorbeeldige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of enige informatie die zich daarin bevindt. U dient zich ervan bewust te zijn dat u de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
 • 20.2 Niets in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Learn-on-web uit voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude door Learn-on-web.
 • 20.3 In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt deze bepaling geacht te zijn afgescheiden van deze algemene voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende algemene voorwaarden. Deze voorwaarde is alleen van toepassing in rechtsgebieden waar een bepaalde voorwaarde illegaal is.

21. Geen verklaring van afstand

In het geval dat een partij bij deze algemene voorwaarden nalaat enig recht of rechtsmiddel, hierin vervat, uit te oefenen, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat rechtsmiddel.

22. Vorige algemene voorwaarden

In het geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

23. Rechten van derden

Niets in deze algemene voorwaarden verleent enige rechten aan derden. De overeenkomst tot stand gekomen door deze algemene voorwaarden is gesloten tussen u en Learn-on-web.

24. Communicatie

 • 24.1 Alle kennisgevingen/mededelingen zullen ons toegestuurd worden, hetzij per post hetzij per e-mail aan [email protected]. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen 5 dagen na verzending per post, de dag van verzending als de e-mail volledig is ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag als de e-mail wordt verzonden in het weekend, op een feestdag of na de kantooruren.
 • 24.2 We kunnen u van tijd tot tijd informatie sturen over onze producten en/of diensten als u ervoor kiest deze te ontvangen. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, klik dan op de link 'Afmelden' in ekle e-mail die u van ons ontvangt.

25. Wetgeving en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen u en Learn-on-web worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en u stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen.